Kariéra

Prečo pracovať s nami?

Pretože Doprastav je modernou stavebnou spoločnosťou, ktorá má viac ako 60 ročnú históriu pôsobenia na slovenskom i zahraničných stavebných trhoch. Máme skúsenosti s realizáciou i tých najnáročnejšie stavebných diel a preto si do tímu našich zamestnancov vyberáme odborníkov. Našim zamestnancov ponúkame stabilné pracovné prostredie s možnosťou sebarealizácie a osobného rozvoja.
Pracovať pre spoločnosť Doprastav znamená príležitosť premeniť a rozvíjať svoj osobný potenciál na spoločné výsledky, ktorými tvoríme hodnoty - stavebné diela pre našich zákazníkov ako aj celú verejnosť.

Voľné pracovné pozície

Elektrikár - montážnik

Miesto výkonu práce: Košťany nad Turcom (okres Martin)

Kontrolór/ka kvality stavebnej výroby

Miesto výkonu práce: Nové Mesto nad Váhom

Lakovač

Miesto výkonu práce: Nové Mesto nad Váhom

Majster

Miesto výkonu práce: Senec

Projektant pre stredisko oceľových konštrukcií

Miesto výkonu práce: Nové Mesto nad Váhom

Samostatný technický pracovník prípravy a realizácie stavieb

Miesto výkonu práce: Senec, prípadne po dohode Bratislava

Samostatný technický pracovník - útvar predvýrobnej prípravy

Miesto výkonu práce: Bratislava, príp. dohodou

Statik/projektant oceľových konštrukcií

Miesto výkonu práce: Bratislava, príp. dohodou

Stavebný montážnik

Miesto výkonu práce: Podľa aktuálnej stavebnej zákazky v rámci SR

Technický pracovník výrobnej prípravy

Miesto výkonu práce: České Budějovice, Česko

Účtovník /-čka

Miesto výkonu práce: Bratislava, Drieňová 27

Vedúci strediska

Miesto výkonu práce: Senec

Vodič

Miesto výkonu práce: Bratislava a podľa aktuálnej stavebnej zákazky v rámci SR

Zámočník / Zvárač

Miesto výkonu práce: Bratislava, Bratislavský kraj a podľa aktuálnej stavebnej zákazky v SR

Informácie pre uchádzača

Ak Vás niektorá pracovná pozícia zaujala a boli by ste radi zaradení do výberového konania, môžete Vaše žiadosti o prijatie do zamestnania spolu so životopismi zasielať v elektronickej podobe na adresu   kariera@doprastav.sk  Do predmetu správy uveďte názov pracovnej pozície, o ktorú máte záujem.

Spoločnosť Doprastav, a.s., IČO: 31 333 320, Drieňová 27, 826 56 Bratislava (ďalej len „prevádzkovateľ“) si v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhradzuje právo spracúvať osobné údaje za účelom obsadenia voľného pracovného miesta v rozsahu, v akom budú poskytnuté uchádzačom, a to po dobu najviac 3 rokov.

Uchádzač poskytuje svoje osobné údaje prevádzkovateľovi dobrovoľne za účelom prípadného uzatvorenia pracovnoprávneho pomeru a je si vedomý svojich práv ako dotknutej osoby podľa oddielu 3 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov a to: práva na informácie, práva na prístup k osobným údajom, práva na opravu, práva na vymazanie, práva na obmedzenie spracúvania, práva na prenosnosť údajov, práva namietať spracúvanie. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže byť kedykoľvek odvolaný. Osobné údaje uchádzača sa tretej strane neposkytujú, príjemcom nesprístupňujú, nezverejňujú a prenos osobných údajov uchádzača do tretej krajiny sa neuskutočňuje.