Profil spoločnosti

Doprastav je modernou stavebnou spoločnosťou s viac ako polstoročnou históriou, ktorá je schopná ponúknuť realizáciu stavieb akéhokoľvek druhu. Počas svojho vývoja sa vyprofiloval na najväčšiu, najsilnejšiu a najstabilnejšiu stavebnú spoločnosť na Slovensku, ktorej výsledky sú na Slovensku viditeľné na každom kroku. Výhodami spoločnosti Doprastav sú skúsenosti a odborný potenciál jej pracovníkov, výkonnosť techniky, kvalita technológií a dokonalé poznanie požiadaviek stavebného trhu, s ktorými dokáže vyhovieť a prispôsobiť sa potrebám a požiadavkám každého zákazníka.

Značka Doprastav je pre každého investora zárukou, že jeho projekt bude dokončený včas a v kvalite, ktorá je porovnateľná so svetovým štandardom.

Doprastav realizuje stavby na celom území Slovenska, no má rozvinuté aktivity tiež v zahraničí. Predmetom činnosti spoločnosti je komplexná dodávka stavebných objektov a prác v segmentoch inžinierskeho, pozemného, podzemného a vodohospodárskeho staviteľstva.

Podstatnú časť výrobného programu spoločnosti Doprastav predstavujú najmä tieto druhy stavebnej činnosti:

CESTY A DIAĽNICE

 • zemné práce
 • zriaďovanie všetkých konštrukčných vrstiev vozovky
 • asfaltobetónové kryty
 • cementobetónové kryty
 • výroba všetkých druhov obaľovaných zmesí vo vlastných obaľovacích centrách
 • výroba betónových zmesí vo vlastných betonárskych centrách
 • výroba všetkých druhov zvislého dopravného značenia vrátane ich nosičov - portálov

ŽELEZNICE

 • sanácie železničného spodku a budovanie násypov železničných tratí
 • rekonštrukcie a výstavba železničných mostných objektov a nadjazdov železničných tratí
 • kompletná rekonštrukcia a peronizácia železničných staníc
 • budovanie protihlukových stien
 • budovanie káblových chráničkových trás

MOSTY

 • komplexná výstavba mostov
 • výroba a montáž mostných konštrukcií z prefabrikovaných predpätých prvkov
 • nosníky a segmenty priečne delených konštrukcií z vlastných výrobní v Senci a Komárne
 • technológia letmej betonáže použitím technologických zariadení pre výstavbu mostov veľkých rozpätí
 • mostné konštrukcie z monolitického betónu s využitím podporných konštrukcií Peiner, Pižmo
 • systém výsuvného debnenia MVS 40
 • oceľové mosty
 • výroba a montáž mostných ložísk a dilatácií

VODOHOSPODÁRSKE DIELA A EKOLOGICKÉ STAVBY

 • komplexná dodávka čistiarní odpadových vôd, úpravní vody, vodojemov
 • výstavba kanalizačných sietí a vodovodov všetkých priemerov
 • výstavba vodných diel
 • výstavba asfaltových tesnení vodných diel a nádrží
 • závlahy
 • regulácie tokov a riek
 • budovanie diel protipovodňovej ochrany

POZEMNÉ A PODZEMNÉ STAVITEĽSTVO

 • komplexné dodávky priemyselných, bytových, občianskych stavieb a ich zmien
 • nosné skelety všetkých druhov stavieb z liateho betónu, prefabrikátov aj ocele
 • zakladanie
 • rekonštrukcie a zatepľovanie objektov pozemného staviteľstva
 • výstavba cestných a železničných tunelov, kolektorov, podzemných garáží, skladov a úložísk odpadov, objektov civilnej ochrany a ďalších špeciálne zameraných objektov podzemného staviteľstva

OSTATNÉ DIELA INŽINIERSKEHO STAVITEĽSTVA

 • výstavba veľkých investičných celkov
 • výstavba koľajových tratí
 • výstavba letísk
 • rekonštrukcia a výstavba tunelov rôznymi technológiami
 • výstavba športových a rekreačných zariadení

Doprastavsvoju stavebnú činnosť realizuje prostredníctvom svojich organizačných jednotiek. Komplexnosť dodávky stavebného diela spočíva nielen v jeho realizácii, ale aj dodávke projektu a inžinieringu.Doprastavdisponuje vlastným výskumno-vývojovým pracoviskom pre vývoj nových technológií a riešenie špecializovaných úloh a akreditovanými laboratóriami pre skúšanie stavebných procesov a materiálov.