Z histórie spoločnosti

Spoločnosť Doprastav, a.s. nadväzuje svojím pôsobením a základom svojho obchodného mena na národný podnik Doprastav a štátny podnik Doprastav š.p.

Národný podnik Doprastav vznikol v roku 1953. Prioritne sa zameriaval na dopravné stavby. V priebehu roku 1958 sa činnosť národného podniku rozšírila o vodohospodárske a ekologické stavby. Zo stavbárskeho hľadiska je zaujímavým medzníkom rok 1962, kedy národný podnik použil pri po prvýkrát na Slovensku prefabrikované predpäté prvky pri výstavbe mostov, ako aj rok 1969, v ktorom sa začala výstavba diaľničnej siete. Štátny podnik Doprastav, š.p. vznikol v roku 1988.

Samotná akciová spoločnosť Doprastav, a.s. bola založená dňa 17.12.1993 v súlade so schváleným privatizačným projektom, vypracovaným pre privatizáciu štátneho podniku Doprastav Bratislava. V roku 1998 získal Doprastav, a.s. ako prvá veľká stavebná firma na Slovensku certifikát riadenia kvality podľa normy STN EN ISO 9002:1997. Následne v rokoch 2004 a 2005 získal postupne certifikát Systému environmentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14001:2005 a certifikát Systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy OHSAS 18001:1999.


Doprastav, a.s. sa od svojho vzniku až po súčasnosť orientuje predovšetkým na výstavbu diaľnic, rýchlostných komunikácii, ciest a mostných objektov rôznych konštrukcií. Mnohé z nich boli v priebehu činnosti spoločnosti ocenené rôznymi cenami, či už za architektúru alebo ako Stavba roka. Výsledky snaženia spoločnosti sa však nespájali a nespájajú len s diaľnicami a cestami. V ostatných rokoch v čoraz väčšom rozsahu pribúdajú viaceré komplexy priemyselných stavieb a stavieb občianskej vybavenosti, modernizácie železničných tratí, stavby prieskumných štôlní a tunelov, ako aj vybudované kanalizačné siete a čistiarne odpadových vôd.


Spoločnosť Doprastav, a.s. svojím pôsobením na stavebnom trhu prispievala a prispieva nielen k rozvoju stavbárskej profesie, ale aj k sociálnemu rozvoja Slovenska.