GDPR

Spoločnosť Doprastav, a.s. ako aj jej dcérske spoločnosti kladú vysoký dôraz na ochranu osobných údajov a na uplatňovanie pravidiel a zásad vyplývajúcich najmä zo zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

V súvislosti s ochranou osobných údajov a skutočnosťou, že zo strany Doprastav, a.s. ako aj jej dcérskych spoločností môže dochádzať k spracovaniu osobných údajov, došlo k prijatiu dokumentu „Informácie o spracúvaní osobných údajov“, ktorý okrem iného obsahuje aj informácie o Vašich právach ako dotknutých osobách. Uvedený dokument je k dispozícií na webovom sídle Doprastav, a.s. alebo v písomnej forme na Generálnom riaditeľstve Doprastav, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo podnetov súvisiacich so spracovaním Vašich osobných údajov môžete kontaktovať spoločnú zodpovednú osobu Doprastav, a.s. a jej dcérskych spoločností prostredníctvom emailu na adrese gdpr@doprastav.sk alebo písomne na adrese: Zodpovedná osoba Doprastav, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava.


Nahlásenie bezpečnostného incidentu

Udalosť, ktorá viedla alebo ktorá mohla mať za následok náhodnú alebo úmyselnú stratu osobných údajov (v elektronickej alebo papierovej forme) alebo
zničenie osobných údajov, neoprávnený prístup k osobným údajov (napr. strata mobilného telefónu, USB kľúča s osobnými údajmi, strata papierového dokumentu a pod.)