Lávka cez rieku Moravu, Archeopark Mikulčice - Kopčany

29.10.2019

Lávka cez rieku Moravu, Archeopark Mikulčice - Kopčany

Stavba začala odovzdaním staveniska 01.08.2018 a položením základného kameňa dňa 18.09.2018. Následne začal archeologický výskum v lokalite stavby, hlavne stavebný objekt 101 Prístupová komunikácia.

V prvej fáze sa vypracovala RDS po jednotlivých objektoch, prvé SO 101 Prístupová komunikácia, SO 102 Úprava pravostrannej hrádze v hrádzovom km 94,681 až 95,220, SO 103 Úprava ľavostrannej hrádze v hrádzovom km 94,681 až 95,220 a zakladanie so spodnou stavbou SO 201 Lávka cez Moravu.

V rámci stavebných objektov sa zriaďovali prístupové cesty SO 000 Ostatné požiadavky na objektoch SO 102 Úprava pravostrannej hrádze v hrádzovom km 94,681 až 95,220 a SO 103 Úprava ľavostrannej hrádze v hrádzovom km 94,681 až 95,220 sa zriaďovali násypy až do úrovne plošín pre vŕtanie pilot opôr 01 a 04, súčasne sa razili štetovnice pre piliere P2 a P3. Po príprave plošín začalo vŕtanie pilot DN 640 mm na českej a následne aj slovenskej strane. Po navŕtaní pilot odšramovaní hláv sa zriadili podkladné betóny a začali sa práce na základoch a pilieroch P2, P3 a v súbehu sa realizovali úložné prahy, krídla, záverné múriky, stienky opôr 01 a 04. Z dôvodu enviromentálneho obmedzenia sa práce na českej strane museli prerušiť od 01.01.2019 do 15.08.2019.

V tomto čase sa začalo, po odsúhlasení RDS pre SO 201 – NK + príslušenstvo, s výrobou nosnej konštrukcie v dielňach v Trenčíne. Pridali sa aj mostné závery a ložiská.

Nosná konštrukcia sa po dieloch dovážala na stavbu a za pomoci podporných konštrukcií sa spájala do troch celkov: hlavné pole a dve predpolia. Pre osadenie konštrukcie hlavného pola a predmostí sa použil žeriav 750 t, pre ktorý musela byť zriadená špeciálna spevnená plocha ohraničená larstenami a zasahujúca čiastočne aj do toku Moravy. Dňa 25.7.2019 najväčší žeriav v českej a slovenskej republike od dodávateľaHanyš – jeřábnické práce, s.r.o.,zdvihol oceľovú konštrukciu a položil ju na piliere. Oceľová konštrukcia hlavného pola o hmotnosti 221 t sa kládla s pojazdom na vzdialenosť 37 metrov.

Po osadení celej oceľovej nosnej konštrukcie sa namontovali mostné závery a začalo sa s prípravou filigranov a armovaním a betonážou mostovky mosta. Po zabetónovaní sa namontovali klinové dosky a osadili ložiská. Súbežne sa pracovalo na dokončovaní SO 103 a po 15.08.2019 aj na dokončovaní SO 102.

Po vyzretí betónu sa realizovala statická a dynamická zaťažovacia skúška mosta a izolačná pochôdzna vrstva vozovky.

Po vydaní kolaudačných rozhodnutí a vyjadrení nasledovalo odovzdanie a prevzatie stavby investormi a správcami.

Na stavbe sa zabudovalo 85 t betonárskej výstuže, 310 ton nosníkov z ocele a 350 m3 betónu a navŕtalo sa 392 m pilot.

Slávnostné prestrihnutie pásky a otvorenie lávky pre peších a cyklistov sa uskutočnilo dňa 29.10.2019, symbolicky v čase pripomínania 30. výročia udalostí Novembra ´89. Otvorenie lávky cez rieku Moravu, ktorá prepája dve krajiny a regióny, dáva spoločne nový impulz cestovnému ruchu a spolu s novými cyklotrasami, je atraktívnou ponukou pre trávenie voľného času.