Ponuka odborných kurzov

Doprastav, a. s organizuje a vykonáva výchovu a vzdelávanie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na základe oprávnení vydaných Národným inšpektorátom práce v Košiciach v rozsahu:


Výchovu a vzdelávanie v rozsahu skupiny 01.1 uskutočňujeme dodávateľsky v súlade so vzorovým projektom, ktorého obsahová náplň je v zmysle § 7 Zák. č. 124/2006 Z.z, prispôsobená charakteru práce vzdelávanej skupiny zamestnancov alebo vedúcich zamestnancov.


Obsluhovať vybraný stavebný stroj môže len osoba s platným písomným dokladom o absolvovaní výchovy a vzdelávania na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení so zameraním na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Výchova a vzdelávanie je osobitne zameraná na tieto vybrané stavebné stroje a zariadenia:

    1. stroje a zariadenia na zemné práce: dozér, rýpadlo a hĺbidlo, nakladací a vykladací stroj, fréza a ryhovač, skrejper, rúrový ukladač, valec.

    2. stroje a zariadenia na výrobu, spracovávanie a presun betónových zmesí: betonárka, autodomiešavače a automiešače, čerpadlá betónových zmesí.

    3. ostatné stroje a zariadenia: špeciálny motorový snehový stroj, kompresor.

Podmienkou pre vydanie dokladu na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení pre fyzickú osobu je:

    • vek najmenej 18 rokov,

    • zdravotná spôsobilosť na prácu, ktorá je potrebná na vykonávanie činnosti (posudzuje sa na základe výsledku preventívnej lekárskej prehliadky vo vzťahu k práci, preukazuje sa lekárskym posudkom nie starším ako 6 mesiacov),

    • absolvovanie odbornej prípravy v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom,

    • overenie odborných vedomostí

V prípade záujmu kontaktujte:

Doprastav, a. s., Generálne riaditeľstvo
Úsek riaditeľa ľudských zdrojov
Útvar vzdelávania

Anna Hudecová
tel: 02/48271337, mobil: 0915 983 265
e-mail: anna.hudecova@doprastav.sk