Diaľničný privádzač Žilina ľavobrežná, I. etapa, 2. stavba - Most cez Váh pri Tepličke1999-2002

Most premosťuje koryto Váhu na ceste II/583, vetvy pre výhľadové komunikácie a biokoridor. Mostný objekt bol zrealizovaný s jednokomôrkovou spojitou nosnou konštrukciou z predpätého betónu budovanou po etapách na podpornej skruži, nad korytom Váhu betónovanou letmo s provizórnym podoprením zárodku. Objekt má 4 polia s rozpätiami 24+36+82+60 m. Nosná konštrukcia je štvorpoľový spojitý komôrkový nosník, premennej výšky nosnej konštrukcie 1,75 – 5,75 m, z dodatočne predpätého monolitického betónu betónovaného čiastočne na skruži a technológiou letmej betonáže. Dĺžka mosta je 222,65 m.