Diaľnica D1 Sverepec - Vrtižer, 1. úsek diaľnica D1 v km 0,000 - 4,9002008-2010

Trasa diaľnice sa na začiatku úseku napája na stavbu D1 Ladce – Sverepec a pokračuje v pahorkovitom území mimo zastavaných oblastí, kde sa striedajú mostné objekty so zárezmi. Na hrebeni kopca Šibeničník nad záhradkárskymi osadami je diaľnica D1 situovaná v plytkých zárezoch a na teréne, odkiaľ do údolnej nivy rieky Váh prechádza mestskou estakádou ponad zastavané územie mesta Považská Bystrica. Prechod trasy diaľnice ponad mesto je situovaný mimo centra, v najužšom mieste na rozhraní obytnej a priemyselnej zóny vo výške 30 – 40 m nad terénom. Súčasťou tohto úseku je aj veľké odpočívadlo s výhľadom na mesto Považská Bystrica, údolie Váhu a Považský hrad.

Most 206 – mestská estakáda
Most, ktorý sa zaraďuje medzi vrcholy mostného staviteľstva, preklenuje prudký terénny výbežok kopca Šibeničník, prechádza ponad intravilán mesta a prekonáva železničnú trať a koryto Váhu. Mostný objekt vedie oba smery diaľnice po jednej nosnej konštrukcii tvorenej spojitým nosníkom s desiatimi poľami. V pozdĺžnom smere je most v konštantnom spáde 2 %. Spodná stavba hlavných mostných polí je založená hlbinne na mikropilótach Ø 159 mm. Hlavné mostné polia sú navrhnuté pre technológiu letmej betonáže, realizovanej zo zárodkov na podperách č. 5 až č. 11, pričom sa počíta s lamelami s dĺžkou 4,88 m pri dĺžke zárodku 9,76 m. Použitím vozíkov letmej betonáže sa k zárodku symetricky „pribetónujú“ jednotlivé lamely, ktoré vytvoria vahadlo a následne sa pripínajú pomocou predpínacích káblov k zárodku.

Združenie: „SVEREPEC – VRTIŽER“
Vedúci člen združenia: Doprastav, a.s.
Člen združenia: Skanska BS, a.s.