D1 Mengusovce - Jánovce, úsek km 8,000 - 14,2302005-2008

Hlavná trasa úseku predstavuje plný profil diaľnice kategórie D26,5/100 a nadväzuje na koniec úseku Mengusovce - Jánovce I. etapa v km 8,000.

Mosty:
Súčasť stavby tvoria trvalé a dočasné mostné objekty. Celkovo je navrhovaných 32 mostov, s dĺžkami od 3,17 m do 600,15 m. Konštrukčne sú mosty rôzneho typu, v závislosti na križujúcich sa komunikáciách resp. prekážkach, ale so snahou o rôznorodosť konštrukcií (tyčové prefabrikáty, so spriahnutou monolitickou železobetónovou doskou, spojité železobetónové konštrukcie, monolitický predpätý betón, oceľové nosníky so sprihnutou železobetónovou mostovkou, TUBOSIDER).

Križovatky:

Počet križovatiek: 2

Odpočívadlá:
V rámci stavby budú vybudované malé pravostranné a ľavostranné odpočívadlá "Batizovce", v úseku diaľnice medzi Svitom - Podskalkou a Batizovcami, ktorých súčasťou sú aj objekty hygienického vybavenia a občerstvenia, s prípojkami kanalizácie, vodovodu, elektriny a telefónu.