D1 Bratislava Viedenská cesta - Prístavný most 2003-2006

Projekt zahŕňal výstavbu úseku diaľnice kategórie 26,5/100, dlhého 3,867 km od Viedenskej cesty po Prístavný most. Výstavba úseku prebiehala v strednej časti existujúcej komunikácie Einsteinova. Výškové vedenie je podmienené už existujúcou komunikáciou. Súčasťou projektu bola i ochrana diaľnice proti vysokým hladinám podzemnej vody v km 6,25-7,05. Pre zabezpečenie bezkolízneho prechodu pre peších a cyklistov nad už vybudovanými komunikáciami Einsteinova, ako aj budúcou diaľnicou bolo vybudovaných päť lávok. Pozdĺž diaľnice v dĺžke 4,401 km sa vybudovali protihlukové steny.