Vnútorný obchvat Prešova slúži verejnosti

16.07.2018

Vnútorný obchvat Prešova slúži verejnosti

Stavba I/68 Prešov, odb. Škultétyho – ZVL, II. fáza, nazývaná aj tzv. malý obchvat mesta Prešov, bola 13. júla 2017 slávnostným prestrihnutím pásky odovzdaná do užívania.

Stavba je špecifickým stavebným dielom z dôvodu, že Doprastav realizoval práce v plnom rozsahu po predchádzajúcom zhotoviteľovi (I. fáza stavby v rokoch 2012 – 2015). Nakoľko podpisom zmluvy s investorom prevzal Doprastav plnú zodpovednosť za práce vykonané v I. fáze stavby, dokončenie diela bolo zložitým procesom kompletizácie zrealizovaných prác, projektovej dokumentácie a samotným nástupom na rozpracované stavebné objekty s dodržaním kvalitatívnych požiadaviek investora.

Realizácia novej trasy cesty I/68 prevádza zväčšujúce sa množstvo tranzitnej dopravy v smere Poprad – Košice (a opačne Košice – Poprad) do doby, kým bude uvedený do užívania diaľničný úsek D1 Prešov západ – Prešov juh. Po uvedení tohto diaľničného úseku do prevádzky bude zrealizovaná preložka cesty I/68 (trasa „A“) plniť úlohu náhradnej trasy pre odklonenie dopravy v prípade údržby, resp. uzatvorenia tunela Prešov, tvoriaceho súčasť predmetného diaľničného úseku.

Nakoľko je stavba zrealizovaná v intraviláne mesta Prešov, pred samotným začatím stavebných prác bolo nevyhnutné odstrániť existujúce stavebné objekty (priemyselné budovy, oplotenia, komunikácie atď.), ktoré kolidovali s navrhnutým trasovaním novej komunikácie. Následne boli preložené existujúce inžinierske siete pre potreby možnosti založenia novozrealizovaných stavebných objektov.

Počas realizácie diela bolo nevyhnutné vyriešiť aj zvýšenie hladiny storočnej vody. Toto si vyžiadalo úpravu, resp. prepracovanie projektových dokumentácií realizovaných objektov a následné zapracovanie uvedených zmien do harmonogramu výstavby jednotlivých dotknutých stavebných objektov.

Vzhľadom na náročnú realizáciu stavby v II. fáze, s potrebným splnením zmluvného termínu realizácie prác a s prihliadnutím na nevyhnutné dodržanie postupnej realizácie jednotlivých stavebných objektov stavby, bolo úspešné zrealizovanie stavby ako celku, pre Doprastav výzvou, ktorej splnenie zvýšilo kvalitu a bezpečnosť jazdy účastníkov cestnej premávky a zabezpečilo zvýšenie jej plynulosti.