Stavba ČOV Sever napreduje

11.02.2016

Stavba ČOV Sever napreduje

Stavbu ČOV Sever realizuje "Združenie ČOV SEVER", ktorého vedúcim členom je spoločnosť Doprastav, a.s. Ďalšími členmi združenia sú spoločnosti Váhostav - SK, a.s., Ovida, s.r.o. a Inpek, s.r.o. Investorom je Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Cena za realizáciu predstavuje sumu 78.757.113,65 Eur bez DPH.

Stavbou sú dotknuté obce v troch regiónoch: Topoľčany, Partizánske a Bánovce nad Bebravou. Samotná stavba sa delí na Aktivitu A a Akltivitu B. Aktivita A pozostáva z vybudovania kanalizačnej siete v celkovej dĺžke 92 514 m a celkovo sa tu nachádza 24 stavebných objektov a 39 prevádzkových súborov. Aktivita B zahŕňa vybudovanie, resp. rekonštrukciu troch existujúcich čističiek odpadových vôd, po jednej v každom regióne.

V roku 2015 bolo potrebné zrealizovať viac ako 42 km kanalizačnej siete. Táto požiadavka investora bola aj splnená, dokonca aj prekročená, nakoľko sa vybudovalo viac ako 46,3 km.

V roku 2016 je naplánovaná realizácia celej Aktivity A, t.j. kompletné položenie kanalizačného potrubia, s výnimkou trvalých obnovení komunikácií na úsekoch realizovaných v priebehu roka z dôvodu, že trvalé obnovenie je možné až po konsolidácii spätného zásypu. V priebehu roka 2016 sa rozbehne aj Aktivita B, konkrétne rekonštrukčné práce na existujúcich čističkách odpadových vôd. Počas týchto prác sa budú do čističiek priebežne zabudovávať aj prevádzkové súbory do čističiek - lapače pieskov a tukov, prevádzkové rozvody, filtre a pod.