Slávnostné odovzdanie stavby „I/59 Dolný Kubín (Medzihradie – Kňažia)“ do užívania

09.12.2015

Slávnostné odovzdanie stavby „I/59 Dolný Kubín (Medzihradie – Kňažia)“ do užívania

Dňa 9. decembra 2015 sa prestrihnutím pásky ukončila stavba „I/59 Dolný Kubín (Medzihradie – Kňažia)“ a bola odovzdaná do užívania motoristickej verejnosti. Zhotoviteľom stavby bolo „Združenie Kňažia“, ktoré pozostávalo zo spoločnosti Doprastav, a.s., ako vedúceho člena združenia, a spoločností Metrostav, a.s. a ZEDA Banská Bystrica s.r.o., ako členov združenia.

Predmetný úsek cesty, nachádzajúci sa na ceste I/59 Dolný Kubín (Medzihradie – Kňažia) v km 68,448 – 72,918, bolo nevyhnutné rekonštruovať z dôvodu, že vykazoval nedostatočnú únosnosť vozovky, odvodňovacie zariadenia, priepusty a priekopy neboli funkčné v dostatočnej miere. Taktiež bolo neprehľadné usporiadanie niektorých križovatiek a chodníky neboli od komunikácie vôbec oddelené.

Rovnako sa z pohľadu platných a účinných noriem a predpisov dali považovať za nedostatočné aj bezpečnostné zariadenia. Zvislé a vodorovné dopravné značenie si vyžadovalo aktualizáciu v súlade s platnou legislatívou, ako aj odsúhlasenie príslušným dopravným inšpektorátom. Čo sa týka mostných objektov, vykazovali rôzne druhy poškodenia, ktoré bolo nutné odstrániť.

Výsledkom vykonaných stavebných prác a bezpečnostných opatrení na úseku cesty v Žilinskom kraji je technické zhodnotenie infraštruktúry v dĺžke takmer 5 kilometrov. Cieľom týchto stavebných a bezpečnostných opatrení je prispieť k modernizácii riešeného úseku dôležitej cestnej siete, ktorá je súčasťou medzinárodnej cesty smerujúcej do a zo susedného Poľska.

Základné údaje o stavbe

Obstarávateľ: 
Slovenská správa ciest
Zhotoviteľ: 
Združenie Kňažia
Vedúci člen združenia:
Doprastav a.s., závod Žilina
Členovia združenia: 
Metrostav, a.s., ZEDA Banská Bystrica s.r.o.
Dĺžka stavby: 
4,47 km
Doba realizácie: 
04/2015 – 12/2015