SLUŽBY V OBLASTI NÁKLADNEJ DOPRAVY A STAVEBNEJ MECHANIZÁCIE


Doprastav  a.s., Mechanizačno – dopravný závod so sídlom vo Zvolene Vám ponúka spoluprácu pri výstavbe cestných komunikácií, preprave a ťažbe hornín ako aj priemyselných objektov a parkov. Závod má bohaté skúsenosti v uvedených činnostiach, rozsah prác je možné zabezpečiť na...

> viac
LASEROVÉ SKENOVANIE 3D skenerom


Priestorové meranie a modelovanie 3D skenerom Laserové skenovanie je v súčasnosti najefektívnejšia metóda priestorového merania a následnej tvorby priestorových modelov (3D) z nameraných údajov. Princíp skenovania je založený na meraní tranzitného času prechodu...

> viac
RECYKLÁCIA STAVEBNEJ SUTE


RECYKLÁCIA STAVEBNEJ SUTE Recyklácia odpadu je veľmi dôležitá podmienka ochrany životného prostredia  a patrí medzi dôležité požiadavky odpadového hospodárstva. Spoločnosť Doprastav pracuje v oblasti nakladania so stavebným odpadom na základe  koncesnej...

> viac
PONUKA ODBORNÝCH KURZOV


Doprastav, a.s organizuje odborné kurzy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na základe OPRÁVNENÍ na výchovu a vzdelávanie vydaných Národným inšpektorátom práce v Košiciach v zmysle § 6 ods. 1 písm. d) bod 2. zákona č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č....

> viac
DODÁVKA TEPLA


Spoločnosť Doprastav, a.s. je držiteľom Povolenia č. 2007T0336 na podnikanie v tepelnej energetike pre predmet podnikania : výroba tepla, rozvod tepla. V zmysle uvedeného povolenia poskytuje teplo pre Bytový dom Košická č.52, Bratislava....

> viac