Doprastav, a.s organizuje odborné kurzy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na základe OPRÁVNENÍ na výchovu a vzdelávanie vydaných Národným inšpektorátom práce v Košiciach v zmysle § 6 ods. 1 písm. d) bod 2. zákona č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nadväznosti na § 27 ods. 12 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov na vykonávanie

01.1     Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov - vstupné a opakované oboznamovacie školenia

02.2     Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vyhradených technických zariadení tlakových s vymedzením na zariadenia typu Ab1, b2, Bb1, b2 - základné odborné školenia

03.2 
          
Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vyhradených technických zariadení zdvíhacích - odborná príprava pred skúškou na OPO v zmysle § 17 vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z.z., a aktualizačná odborná príprava

03.4     Výchova a vzdelávanie viazačov bremien - základné školenia, aktualizačná odborná príprava

08.1     Výchova a vzdelávanie zamestnancov na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení - základné školenia, aktualizačná odborná príprava

_________________________________________________________________

VYBRANÉ STAVEBNÉ STROJE A ZARIADENIA

Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce sa realizuje v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 356/2007 Z.z. na základe oprávania vydaného Národným inšpektorátom práce v Košiciach v skupine 08.1 pod  evidenčným číslom oprávnenia: VVZ-0860/07-08.1.

Výchova a vzdelávanie je osobitne zameraná na tieto vybrané stavebné stroje a zariadenia:

1. Stroje a zariadenia na zemné práce:

 • dozér, rýpadlo a hĺbidlo
 • nakladací a vykladací stroj
 • fréza a ryhovač
 • skrejper
 • rúrový ukladač
 • valec

2. Stroje a zariadenia na výrobu, spracovávanie a presun betónových zmesí:

 • betonárka, autodomiešavače a automiešače, čerpadlá betónových zmesí

3. Ostatné stroje a zariadenia:

 • špeciálne ťahače stavebných mechanizmov
 • autogradery a graderelevátory
 • pojazdné elektrocentrály s výkonom 32 kW a viac
 • stroje pre napínanie prepínacej výstuže
 • obaľovacie súpravy živičných zmesí nad 25 t.h1
 • ukladače  živičných zmesí (finišery)
 • lomové vŕtačky
  E – Vrtné súpravy
  F – Stroje pre vŕtané pilóty
  G – Baranidlá
  H – Vyťahovače
  I  –  Napínacie zariadenia
  J –  Injektážne zariadenia

Kvalifikačné požiadavky pre skupiny stavebných strojov pracujúcich na pozemných komunikáciách nad 3,5 t:

Absolventi v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č.356/2007 Z.z. získajú doklad o absolvovaní kurzu osôb na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení.
_________________________________________________________________

VYHRADENÉ TECHNICKÉ ZARIADENIA ZDVÍHACIE


Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce pre získanie odbornej spôsobilosti obslúh vyhradených technických zariadení zdvíhacích (VTZZ) sa realizuje v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z.z. a vyhlášky MPSVaR SR č.356/2007 Z.z. Doprastav ,a.s. organizuje odborné kurzy:

a) 
Kurz odbornej prípravy na skúšku a overenie odborných vedomostí  na obsluhu  mobilných žeriavov výložníkového typu, vežových žeriavov výložníkového typu a na obsluhu pohyblivej pracovnej plošiny s motorovým pohonom s výškou zdvihu nad 1,5m


Absolventi kurzu v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. č.356/2007 Z.z. po úspešnom overení vedomosti v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z – skúška u oprávnenej právnickej osoby (OPO) získajú  „Preukaz osoby na obsluhu VTZ - zdvíhacích“.

b)  Kurz odbornej prípravy s následným overením odborných vedomostí osôb na obsluhu ostatných  vyhradených technických zariadení zdvíhacích ako sú:

 • žeriavy a zdvíhadla s motorovým pohonom s nosnosťou do 1 000 kg vrátane a s ľudským pohonom s nosnosťou od 1 000 kg do 5 000 kg vrátane a vrátky s motorovým pohonom určené na zdvíhanie bremien
 • zdvíhacie ústrojenstvo dopravného vozíka a nakladača s motorovým pohonom
 • prídavné zdvíhacie príslušenstvo na zavesenie alebo uchopenie bremena
 • zdvíhacie ústrojenstvo na manipuláciu s kontajnerom ISO
 • zariadenie na zavesenie alebo uchopenie bremena, napríklad    magnet, traverza, prísavkové zariadenie, kliešte, drapák, okrem prostriedkov uvedených v skupine C písm. a)
 • nákladné stavebné výťahy bez prístupu osôb na nosnú plošinu
 • zvislé posuvné brány

Absolventi kurzu v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z.z. získajú doklad o absolvovaní základného kurzu VTZ - zdvíhacích.
________________________________________________________________________

VIAZAČI BREMIEN


Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce pre získanie odbornej spôsobilosti viazača bremien sa realizuje v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z.z. a vyhlášky MPSVaR SR č.356/2007 Z.z. s tým, že viazať bremená na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích môže len viazač bremien, ktorý má platný preukaz.

Absolvent odborného kurzu v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 356/2007 Z.z. získa „Preukaz viazača bremien“.
________________________________________________________________________

AKTUÁLNA PONUKA KURZOV


Aktuálne termíny kurzov nájdete TU.

P R I H L Á Š K Y

Podmienkou pre vydanie oprávnenia na obsluhu strojov a zariadení pre fyzickú osobu je:

 • vek najmenej 18 rokov,
 • zdravotná spôsobilosť na prácu, ktorá je potrebná na vykonávanie činnosti (posudzuje sa na základe výsledku preventívnej lekárskej prehliadky vo vzťahu k práci, preukazuje sa lekárskym posudkom nie starším ako 6 mesiacov),
 • absolvovanie odbornej prípravy v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom,
 • overenie odborných vedomostí
 • ak stroj / zariadenie má aj charakter motorového vozidla alebo parného stroja, možno udeliť oprávnenie na obsluhu len tomu, kto už má zodpovedajúci vodičský preukaz, prípadne oprávnenie na obsluhu parných strojov (kotlov)


   Prihláška na kurz stavebných strojov a zariadení 

   Prihláška na kurz a overenie odborných vedomostí obslúh VTZZ
           
   Prihláška na overenie odborných vedomostí VTZZ- skúška na OPO

   Príhláška na kurz obsluhy tlakových nádob

   Prihláška na kurz pre viazačov bremien

__________________________________________________________________________
V prípade záujmu nás kontaktujte.

V Y B A V U J E:

Úsek riaditeľa ľudských zdrojov
Odbor vzdelávania

Anna Hudecová
tel: 02/48271337, mobil: 0915 983 265
e-mail:

 Silvia Chobotová
tel: 02/48271595, mobil: 0907 801 936
e-mail: