Akreditované skúšobné laboratórium

Doprastav, a. s., OJ TESS vykonáva činnosť akreditovaného skúšobného laboratória v zmysle Osvedčenia o akreditácií (Registračné číslo S-094).
Je spôsobilé na výkon fyzikálno-mechanických skúšok:

 • zemín,
 • hydraulicky stmelených zmesí,
 • čerstvého a zatvrdnutého betónu,
 • striekaného betónu,
 • cementu,
 • malty,
 • kameniva,
 • stavebnej ocele,
 • asfaltových spojív,
 • asfaltových zmesí,
 • betónových konštrukcií,
 • betónových prefabrikátov,
 • vozoviek ciest a mostov,
 • tesnosť kanalizačného potrubia a šácht.

Okrem vyššie uvedených skúšok materiálov a konštrukcií laboratórium vykonáva:

 • návrh zloženia (skúšky typu) pre asfaltové zmesi,
 • návrh zloženia (skúšky typu) pre betónové zmesi,
 • návrh zloženia (skúšky typu) pre zmesi stmelené hydraulickými spojivami,
 • návrh zloženia stabilizovaných a vylepšených zemín,
 • skúšky typu kameniva.
 • preukazné skúšky súdržných a nesúdržných zemín,
 • návrh zloženia injektážnej malty (skúšky typu).

Spôsobilosť vykonávať skúšky nestranne a dôveryhodne preukazujú uvedené Oblastné laboratória plnením požiadaviek normy ISO/IEC 17025:2005.

  Osvedčenie o akreditácii   Rozsah akreditácie


OJ TESS vykonáva vo svojich Oblastných laboratóriách aj neakreditovanú činnosť v oblasti skúšok stavebných materiálov, výrobkov a konštrukčných vrstiev vozoviek.
Medzi neakreditované skúšky patria:

 • odlúčiteľnosť vody z čerstvej malty,
 • objemová stálosť malty,
 • meranie povrchovej vlhkosti betónu,
 • stabilita a pretvorenie asfaltovej zmesi podľa Marshalla,
 • stekavosť asfaltovej zmesi - Schellenbergov test,
 • priľnavosť asfaltu ku kamenivu,
 • meranie zhutnenia geodeticky,
 • mrazuvzdornosť CBGM.